Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ21127 December 20230105MLE/GANATR2Landed at 0100
MaldivianQ21027 December 20231340MLE/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ21067 December 20231820MLE/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ21137 December 20230430GAN/KDM/MLEATR4-5As Scheduled
MaldivianQ21037 December 20231420GAN/MLEATR4-5As Scheduled
MaldivianQ21077 December 20231900GAN/MLEATR4-5As Scheduled