Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211210 June 20230150MLE/GKK/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ2210010 June 20230745MLE/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11910 June 20231340CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ2211810 June 20231350MLE/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ2210410 June 20231815MLE/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ211310 June 20230430GAN/KDM/GKK/MLEATR4-5As Scheduled
MaldivianQ2210110 June 20230805GAN/MLEDH84-5As Scheduled
SrilankanUL12010 June 20231440GAN/MLEA3204-6As Scheduled
MaldivianQ2211910 June 20231420GAN/MLEATR4-5As Scheduled
MaldivianQ2210510 June 20231855GAN/MLEATR4-5As Scheduled