Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ21122 October 20220150MLE/GKK/GAN DH82Landed at 0209
MaldivianQ21022 October 20221425MLE/KDO/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ221062 October 20222015MLE/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ21132 October 20220505GAN/KDM/MLE DH84-5Departed at 0509
MaldivianQ21022 October 20221445GAN/MLE DH84-5Check-In Open
MaldivianQ221072 October 20222045GAN/MLE DH84-5As Scheduled