Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211228 January 20230105MLE/GAN ATR1Landed at 0056
MaldivianQ2211028 January 20230755MLE/GAN ATR1Landed at 0752
MaldivianQ2210228 January 20231315MLE/GAN DH81ETA 1324
SrilankanUL11928 January 20231415CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210428 January 20231710MLE/GAN ATR1As Scheduled
MaldivianQ2210628 January 20232000MLE/GAN DH81As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ211328 January 20230445GAN/KDM/MLEATR4-5Departed at 0439
MaldivianQ2211028 January 2023825GAN/GKK/MLEATR4-5Departed at 0836
MaldivianQ2210228 January 20231335GAN/MLEDH82-3Check -In Closed
SrilankanUL12028 January 20231515GAN/CMBA3203-6Check -In Open
MaldivianQ210428 January 20231735GAN/MLEATR4-5 As Scheduled
MaldivianQ2210628 January 20232030GAN/MLEDH84-5 As Scheduled