Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211220 August 20180125MLE/GKK/GANDH82Landed at 0212
SrilankanUL11920 August 20180820CMB/GANA3201Landed at 0813
MaldivianQ210220 August 20181210MLE/GANDH82Landed at 1251
MaldivianQ210420 August 20181415MLE/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210620 August 20181910MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211320 August 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0540
SrilankanUL12020 August 20180905GAN/CMBA3204 - 6Departed at 0915
MaldivianQ210220 August 20181230GAN/KDO/MLEDH84 - 5Departed at 1316
MaldivianQ210520 August 20181515GAN/MLEA3204 - 5Check-In Open
MaldivianQ210620 August 20181930GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled