Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211225 June 20180125MLE/GKK/GAN DH82Landed at 0148
MaldivianQ210025 June 20180740MLE/GAN DH82Landed at 0737
SrilankaUL11925 June 2018820CMB/GANA3201Landed at 0815
MaldivianQ210825 June 20181100MLE/KDM/GAN DH82Landed at 1058
MaldivianQ210425 June 20181610MLE/KDM/GAN DH82Landed at 1448
MaldivianQ210625 June 20181910MLE/GAN DH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211325 June 20180530GAN/GKK/MLE DH84 - 5Departed at 0533
MaldivianQ210025 June 20180800GAN/GKK/MLE DH82 - 3Departed at 0807
SrilankaUL12025 June 20180905GAN/CMBA3204 - 6Departed at 0915
MaldivianQ211825 June 20181120GAN/MLE DH84 - 5Departed at 1158
MaldivianQ210425 June 20181630GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210725 June 20181930GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled