Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
Valuation of Property Plant and Equipment of the company
Bid Announcement - Meter Panel
Bid document for 200A meter panels revised
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211228 February 20200050MLE/GANDH82Landed at 0037
MaldivianQ211428 February 20200745MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210228 February 20201230MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210428 February 20201500MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210628 February 20201900MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211828 February 20202105MLE/GKK/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211328 February 20200510GAN/KDO/MLEDH85Departed at 0515
MaldivianQ211428 February 20200805GAN/GKK/MLEDH85Departed at 0758
MaldivianQ210228 February 20201250GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210528 February 20201525GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210728 February 20201920GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ211828 February 20202125GAN/MLEDH85As Scheduled