Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211220 October 20180125MLE/GKK/GANDH82Landed at 0108
MaldivianQ210020 October 20180740MLE/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11920 October 20180820CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210220 October 20181310MLE/KDM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210420 October 20181555MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210620 October 20181915MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211320 October 20180510GAN/GKK/MLE DH84 - 5Check-in Closed
MaldivianQ210020 October 20180800GAN/GKK/MLE DH83As Scheduled
SrilankanUL12020 October 20180905GAN/CMBA3204 - 6As Scheduled
MaldivianQ210220 October 20181330GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210420 October 20181615GAN/DDD/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210620 October 20181935GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled