Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTBELTSTATUS
MaldivianQ211226 June 20190100MLE/GANDH82Landed at 0043
MaldivianQ210026 June 20190740MLE/GANDH82Landed at 0743
MaldivianQ211826 June 20191240MLE/GANDH82Landed at 1244
MaldivianQ210426 June 20191520MLE/GANDH82Landed at 1525
MaldivianQ210626 June 20191825MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211326 June 20190430GAN/KDM/MLEDH85Departed at 0433
MaldivianQ210026 June 20190800GAN/GKK/MLEDH85Departed at 0812
MaldivianQ211926 June 20191300GAN/MLEDH85Departed at 1312
MaldivianQ210526 June 20191540GAN/MLEDH85Departed at 1553
MaldivianQ210726 June 20191845GAN/MLEDH85As Scheduled