Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211225 August 20190130MLE/KDM/GANDH81Landed at 0118
MaldivianQ210025 August 20190800MLE/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ210825 August 20191235MLE/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ210425 August 20191630MLE/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ210625 August 20191910MLE/GANDH81As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211325 August 20190435GAN/KDM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210025 August 20190820GAN/GKK/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210825 August 20191255GAN/FVM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210525 August 20191650GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210725 August 20191930GAN/MLEDH85As Scheduled