Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211222 February 20180110MLE/DDD/GAN DH82Landed at 0052
MaldivianQ2210022 February 20180735MLE/GAN DH82Landed at 0744
Sri LankanUL11922 February 20180820CMB/GAN DH81Landed at 0815
MaldivianQ211822 February 20180915MLE/GAN DH82Landed at 0903
MaldivianQ2210822 February 20181315MLE/GAN DH82Landed at 1317
MaldivianQ210422 February 20181530MLE/GAN DH82ETA 1530
MaldivianQ210622 February 20181840MLE/GAN DH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211322 February 20180445GAN/MLEDH84 - 5Departed at 0454
MaldivianQ2210122 February 20180755GAN/MLEDH84 - 5Departed at 0817
Sri LankanUL12022 February 20180905GAN/CMBDH84 - 6Departed at 0909
MaldivianQ211922 February 20180935GAN/MLEDH83Departed at 0927
MaldivianQ2210922 February 20181335GAN/MLEDH84 - 5Departed at 1347
MaldivianQ210522 February 20181550GAN/MLEDH84 - 5Check -In Open
MaldivianQ210622 February 20181900GAN/KDM/MLEDH84 - 5As Scheduled