Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211225 November 20170100MLE/GAN DH82ETA 0048
MaldivianQ210025 November 20170740MLE/GAN DH82As Scheduled
SrilankanUL11925 November 20170820CMB/GAN DH81As Scheduled
MaldivianQ211825 November 20171105MLE/KDM/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210225 November 20171250MLE/FVM/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210425 November 20171510MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210625 November 20171910MLE/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTDESKSTATUS
MaldivianQ211325 November 20170505GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210025 November 20170800GAN/GKK/MLE DH82 - 3As Scheduled
SrilankanUL12025 November 20170905GAN/CMBDH84 - 6As Scheduled
MaldivianQ211925 November 20171125GAN/KDM/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210225 November 20171310GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210525 November 20171530GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210725 November 20171930GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled