Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211225 April 20190100MLE/GANDH82Landed at 0124
MaldivianQ210025 April 20190740MLE/GANDH82Landed at 0745
SrilankanUL11925 April 20190820CMB/GANA3201Landed at 0806
MaldivianQ211825 April 20191105MLE/KDM/GANDH82Landed at 1055
MaldivianQ2210825 April 20191235MLE/GANDH82Landed at 1251
MaldivianQ210425 April 20191520MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210625 April 20191840MLE/GANDH82As Scheduled
FlyMeVP86025 April 20192010MLE/FVM/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211325 April 20190520GAN/KDM/MLEDH85Departed at 0515
MaldivianQ210025 April 20190800GAN/GKK/MLEDH85Departed at 0822
SrilankanUL12025 April 20190905GAN/CMBA3203 - 6Departed at 0910
MaldivianQ211925 April 20191125GAN/KDM/MLEDH85Departed at 1120
MaldivianQ2210925 April 20191255GAN/MLEDH85Departed at 1328
MaldivianQ210525 April 20191540GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210725 April 20191900GAN/MLEDH85As Scheduled
FlyMeVP86125 April 20192040GAN/MLEATR5As Scheduled