Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211220 October 20190130MLE/KDM/GANDH82Landed at 0129
MaldivianQ211820 October 20190910MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210820 October 20191240MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210420 October 20191540MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ2611620 October 20191830MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210620 October 20192015MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211320 October 20190500GAN/KDM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ211920 October 20190930GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210820 October 20191300GAN/FVM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210420 October 20191600GAN/KDM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ2611720 October 20191850GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210720 October 20192035GAN/MLEDH85As Scheduled